ATESTY, CERTYFIKATY

jesteśmy dumni z certyfikatów, które otrzymaliśmy

Kerrock
Atest higieniczny NIZP-PZH

Polskie atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy stwierdzające, że materiał mineralno-akrylowy Kerrock oraz kleje Kerrock odpowiadają wymaganiom higienicznym.
B-BK-60211-0593/21, B-BK-60211-0583/21

Kerrock
Świadectwo jakości zdrowotnej NIZP-PZH

Polskie świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny stwierdzające, że materiał mineralno-akrylowy Kerrock nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
B-BŻ-6071-72/21/D

INSTYTUT
TECHNIKI
BUDOWLANEJ
Klasyfikacja ogniowa

Polska klasyfikacja Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Płyty Kerrock o grubości 12 mm uzyskały klasyfikację B-s1.

Kerrock
Deklaracja środowiskowa produktu

Słoweński Instytut Budownictwa (ZAG) dokonał dla płyt kompozytowych Kerrock analizę cyklu życia (analiza LCA) i na jej podstawie wystawił Deklarację środowiskową produktu (EPD) zgodnie z ISO 14025 oraz EN 15804:2012 + A2:2019. W EPD obliczono wpływ Kerrock na globalne ocieplenie i inne ważne wskaźniki wpływu na środowisko. Wyniki EPD wskazują na korzystny wpływ na środowisko i zgodnie z zamiarem spółki Kolpa d.o.o. na zmniejszenie śladu węglowego Kerrocka.

Kerrock
Skuteczność antybakteryjna

Kerrock® zapobiega rozwojowi bakterii. Kerrock+ zapewnia dodatkową ochronę antybakteryjną. Badanie i raport dotyczące oceny skuteczności substancji przeciwdrobnoustrojowych w materiale Kerrock® (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) wykonano w laboratorium organizacji BASF (raport nr BSL-140, TA20100906).

Kerrock
ISO 9001

Kolpa d.o.o., producent materiału Kerrock®, wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001. W ten sposób udowadnia zdolność do konsekwentnego zapewniania wysokiej jakości produktów i usług, które spełniają wymagania klientów i obowiązujących przepisów.

Kerrock
ISO 14001

Ta norma stwarza możliwość usystematyzowania aspektów środowiskowych wynikających z każdej działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Oprócz promowania ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom promuje się również równowagę społeczno-gospodarczą lub odpowiedzialność społeczną. Kolpa d.o.o., producent Kerrock®, posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowego.

Kerrock
ISO 19712

Kerrock® spełnia, a nawet przekracza, wszystkie wymogi określone w normie ISO 19712 odnoszące się do dekoracyjnych materiałów wykończeniowych powierzchni roboczych, okładzin i produktów formowanych. Część 2: Określenia właściwości – płyty kompozytowe Część 3: Określenie właściwości – produkty formowane. Przeprowadzono badanie zewnętrzne w ZAG (Instytut Budownictwa Słowenii), sprawozdanie nr 884/18-460-1 oraz badanie wewnętrzne w laboratorium firmy Kolpa.

Kerrock
Kontakt z żywnością – Krajowe Laboratorium Zdrowia, Środowiska i Żywności

Krajowe Laboratorium Zdrowia, Środowiska i Żywności (NLZOH), centralne słoweńskie laboratorium zdrowia publicznego zajmujące się higieną i działalnością zdrowotno-ekologiczną, potwierdza, że Kerrock® jest materiałem bezpiecznym w bezpośrednim kontakcie ze wszystkim rodzajami żywności i nie stanowi ryzyka dla zdrowia. Zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 (z poprawkami do 2018 r.) i rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

Kerrock
Elewacje i okładziny ścienne – Instytut Budownictwa Słowenii

Główny słoweński, wyznaczony przez państwo, organ, wydający aprobaty techniczne ZAG (Instytut Budownictwa Słowenii) przyznał Słoweńską Aprobatę Techniczną (Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 PŁYCIE KERROCK DO OKŁADZIN ŚCIENNYCH i ELEWACYJNYCH. Ta aprobata techniczna stwierdza przydatność płyt/elementów Kerrock® w elewacjach wentylowanych.

Kerrock Kerrock Kerrock Kerrock
Reakcja na ogień

Reakcja materiału Kerrock® na ogień, zbadana z uwagi na branżę budowlaną, została wykazana w analizie sprawdzającej zachowanie materiału w początkowej fazie pożaru. Testy przeprowadzono zgodnie z wymogami wynikającymi z normy europejskiej EN 13501-1 (Euroclass System). Płyta Kerrock® została oznaczona klasą reakcji na ogień B-s1,d0. Badania przeprowadzono:
- w CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italia) – raport klasyfikacyjny 0710DCREA15¬_6
- w ZAG (Instytut Budownictwa Słowenii) – raport klasyfikacyjny nr P 0942/10-530-4

Badania reakcji Kerrock na ogień zostały przeprowadzone zgodnie z normą DIN 4102-1 w HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® otrzymał ocenę B1 za materiał budowlany – raport z badania B15159. Materiał Kerrock® został również przetestowany pod kątem uwalniania i toksyczności gazów spalinowych (Testing of the smoke development and toxicity) zgodnie z Rezolucją MSC: 61 (67), FTP kod, Załącznik 1, Część 2. Badanie przeprowadzone przez Exova Warringtonfire wykazało, że materiał Kerrock® spełnia wymagania IMO FTPC, część 2 rozdział 2.6.1.1 Dym i rozdział 2.6.2 Toksyczność podczas uwalniania gazów spalinowych i toksyczności (raport nr 2011-1241-1). Świadczy to o przydatności wykorzystania materiałów Kerrock® jako przegród, okładzin lub sufitów.

Kerrock Kerrock
MED – wyposażenie łodzi

Materiał Kerrock® MF jest odpowiedni do stosowania jako wyposażenie na statkach, ponieważ spełnia wymogi MED (Marine Equipment Directive). W przypadku dyrektywy MED normy dotyczące wyników i badań zostały ustalone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO – International Maritime Organization) i europejskie organy normalizacyjne. LAPI, spółka certyfikująca z Włoch, przetestowała materiał Kerrock® MF dla Modułu B (certyfikat nr 0987/MED-B/686 Rev.1) i przeprowadziła audyt systemu kontroli jakości produkcji dla Modułu D (Certyfikat nr 0987/MED-D/702).

Kerrock Kerrock Kerrock
Wyposażenie pojazdów

Materiał Kerrock® jest odpowiedni pod względem palności materiałów stosowanych we wnętrzach określonych kategorii pojazdów silnikowych / autobusów, ponieważ jest zgodny z Rozporządzeniem nr 118 (R118). Laboratorium LAPI z Włoch przeprowadziło testy materiału Kerrock® (raport z testów nr 1386.6MT0030/19). DEKRA sporządziła raport techniczny 19M3-01779-00 i we współpracy ze spółką certyfikującą NSAI wydała Type approval certificat dla materiału Kerrock®.

Kerrock Kerrock
Wyposażenie pociągów

Materiał Kerrock® jest odpowiedni w odniesieniu do reakcji na działanie ognia i właściwości ogniowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych, które zostały określone przez normę EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components). Akredytowane laboratorium LAPI z Włoch przeprowadziło testy płyt kerrock. Na podstawie wyników testu próbka jest zgodna z wymogami poziomu ryzyka R2 (dla Hazard Level requirement set R2) dla standardowych płyt Kerrock® (raport z testów nr 1800.1IS0040/19) i R1 dla płyt MF Kerrock® (raport z testów nr 352.1IS0040/20).

Kerrock Kerrock Kerrock
Emisja LZO

Szwedzkie akredytowane laboratorium RI.SE przeprowadziło na płycie Kerrock® pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO) według EN ISO 16000-9:2006 (Powietrze wewnętrzne – Część 9), substancji rakotwórczych (Rozporządzenie EU nr 1272/2008 Załącznik VI, kat 1A i 1B) oraz formaldehydu i acetaldehydu (ISO 16000-3:2001). Zmierzone wartości LZO znalazły się znacznie poniżej dopuszczalnych poziomów, a substancji rakotwórczych nie wykryto; raport: 2F000828. Wynik testu wykazał, że Kerrock® spełnia wymogi wysokiej klasy M1 do rejestracji według Byggvarubedömningen Švedska. Proces rejestracji jest w toku. Nawiązaliśmy także kontakt z UL w celu uzyskania certyfikatu Greenguard, który obejmuje zakres porównywalny do wcześniej wymienionego szwedzkiego certyfikatu.

Kerrock
Deklaracja Reach

Deklaracja zgodności z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Deklaracja potwierdza, że płyty, komory, klej Kerrock®, wyprodukowane i dostarczane przez spółkę Kolpa, nie zawierają substancji zaklasyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w ilościach powyżej 0,1% na masę.

Stosujemy substancje i mieszaniny rejestrowane przez naszych dostawców lub producentów. Jako dalszy użytkownik regularnie komunikujemy się z naszymi dostawcami w zakresie REACH.

Regularnie monitorujemy również listę substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), która jest dostępna na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pod adresem http:/www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Kerrock
Leed

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) to wiodący międzynarodowy system lub program oceniania/certyfikacji planowania (projektowania) w budownictwie, zajmujący się również promocją najlepszych praktyk w skali światowej w zakresie budownictwa oraz stosowania wyrobów budowlanych. Pomaga specjalistom w poprawie jakości produktów budowlanych i ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Sektor budownictwa ekologicznego szybko się rozwija, dlatego właściciele i wykonawcy coraz częściej uznają korzyści płynące z certyfikacji LEED.

- Kerrock® to materiał o długim okresie przydatności do użycia, a produkty z niego wykonane można przerabiać i nadawać im nowe funkcje - Produkty wykonane z Kerrock® można w całości poddać recyklingowi i przetworzyć w surowce odpowiednie do wytworzenia nowych produktów lub przeznaczyć na potrzeby innych branż. Większe kawałki (części płyt elewacyjnych, okładziny itp.) można przy pomocy kleju Kerrock® przerobić na inne produkty, np. meble. - Kerrock® zawiera od 0–40% materiałów z recyklingu. - Kerrock® produkowany jest z materiałów pochodzących z najbliższych źródeł lokalnych, co ogranicza wpływ na środowisko. - Klej Kerrock®, który jest używany do klejenia produktów/wyrobów, użytkownik końcowy otrzymuje w postaci w pełni utwardzonej. Klej w takiej formie nie uwalnia lotnych związków organicznych (LZO). - Produkty Kerrock® nadają się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ praktycznie nie uwalniają żadnych lotnych związków organicznych (LZO). Potwierdzeniem powyższego jest badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium RI.SE (raport nr 2F000828, RI.SE). - Kerrock® to materiał kompozytowy, odpowiadający dyrektywie REACH. Nie zawiera substancji wymienionych na liście SVHC (Substances of Very High Concern). - Żaden ze składników stosowanych do produkcji płyt Kerrock® nie zawiera ftalanów, metali ciężkich, związków chromu (VI) czy innych substancji rakotwórczych. - Płyty Kerrock® są samogasnące, jednak w przypadku pojawienia się zewnętrznego źródła ognia nie wydzielają toksycznych gazów (raport nr 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)